Mistrzowie montażu

Znajdź montażystę
Strona główna » Regulamin Turnieju

Regulamin Turnieju

Przykładowy regulamin Turnieju Mistrz Montażu zorganizowanego w trakcie Warsztatów Montażowych w Gliwicach (26-27 maja 2012)

§1 Postanowienia ogólne:

1. Turniej odbywa się pod patronatem merytorycznym Zrzeszenia Montażystów Stolarki, Związku Polskie Okna i Drzwi oraz Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej we współpracy z Partnerami Programu Mistrzowie Montażu.

2. Udział w Turnieju może wziąć każda osoba zajmująca się zawodowo montażem okien.

3. Celem Turnieju jest doskonalenie umiejętności zawodowych, popularyzacja zasad poprawnego montażu oraz integracja środowiska montażystów stolarki.

§2 Zgłoszenia do Turnieju:

1. Zgłoszenie należy składać na adres Zrzeszenia Montażystów Stolarki drogą pocztową lub poprzez faks: 22 678 41 32 lub e-mailem: kontakt@montaze.info.pl .

2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłoszonego, nazwę reprezentowanej firmy, adres korespondencyjny (ulica, numer, kod, miasto), numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Dodatkowo dane każdego zgłaszanego montażysty należy wpisać w formularzu zgłoszeniowym Klubu Dobrych Montaży na stronie: www.montaze.info.pl

3. Zgłoszenie nie zawierające któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów, może być potraktowane jako nieważne i nie zostać przyjęte.

3. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 maja 2012 r.

4. W pierwszym etapie Sekretariat Programu przyjmuje zgłoszenia do Turnieju, a po zweryfikowaniu formalnym , przesyła uczestnikom potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia drogą mailową w terminie do 15 maja 2012 roku.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia lub wprowadzenia dodatkowego kryterium kwalifikacyjnego w przypadku nadmiernej ilości zgłoszeń. Pierwszeństwo w przyjmowaniu zgłoszeń mają członkowie Zrzeszenia Montażystów Stolarki.

§ 3 Zasady Konkursu:

1. Turniej Mistrzowie Montażu odbędzie się w ramach realizacji Programu Mistrzowie Montażu w dniach 26-27 maja 2012 roku w trakcie targów Dom i Ogród w Gliwicach przy ul.Kaszubskiej i będzie się składał z dwóch części: sprawdzianu wiedzy teoretycznej oraz sprawdzianu umiejętności praktycznych..

a. sprawdzian wiedzy teoretycznej dla wszystkich uczestników Turnieju rozpocznie się codziennie w dniach 26 i 27 kwietnia 2012 roku o godz. 10.00 na stoisku Warsztatów Montażowych na terenie Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ulicy Kaszubskiej 28.

b. sprawdzian umiejętności praktycznych rozpocznie się codziennie o godzinie. 11.00 na ściankach zlokalizowanych na stoisku  Warsztatów Montażowych. Kolejność wykonywania prac zostanie wylosowana wśród zakwalifikowanych uczestników niezwłocznie po ogłoszeniu wyników sprawdzianu teoretycznego.

c. Przystępując do udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Sprawdzian wiedzy teoretycznej – w postaci pisemnego testu z zakresu wiedzy o technice okiennej i technice montażu, oparty będzie o „Wytyczne montażu okien i drzwi balkonowych”, zawarte w Poradniku „Jak montować ciepłe okna?”, wydanie CIB, Warszawa, 2011. Inne, pomocnicze materiały dydaktyczne dostępne będą na stronie internetowej www.montaze.info.pl

a. Warunkiem zaliczenia testu będzie poprawna odpowiedź na większość spośród 20 pytań testowych.

b. Pięciu egzaminowanych, którzy w danym dniu uzyskają najlepszy wynik sprawdzianu wiedzy teoretycznej, tj. udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytania testowe, dopuszczeni zostaną do sprawdzianu umiejętności praktycznych. Komisja może podjąć decyzję o dopuszczeniu do sprawdzianu większej ilości uczestników.

3. Sprawdzian umiejętności praktycznych – polega na poprawnym, zgodnym z Wytycznymi, o których mowa w par. 3 pkt.2, zamontowaniu okna O-34 w ościeży drewnianej o wymiarach 150×150 cm w murze dwuwarstwowym w zewnętrznej warstwie ocieplenia oraz na sprawdzeniu umiejętności aplikacji piany montażowej w szczelinie laboratoryjnej. Elementami sprawdzianu będzie również umiejętność przeszklenia skrzydła okiennego oraz regulacji okuć.

a. Podstawowe materiały montażowe w postaci okna, listwy podparapetowej, parapetów, styropianu, chemii budowlanej, taśm montażowych, klocków dystansowych, podpór, konsoli, kotew, wkrętów, kołków i dybli zapewni Organizator. Materiały te będą dostępne dla uczestników na 1 godzinę przed rozpoczęciem Turnieju.

b. Narzędzia pomiarowe, elektronarzędzia oraz inne materiały niezbędne do montażu, w tym także podpory podościeżnicowe inne niż drewniane lub systemu Knelsen, każdy uczestnik powinien zapewnić sobie we własnym zakresie.

c. Regulaminowy czas wykonania zadania montażowego nie powinien przekroczyć 60 minut licząc od momentu przygotowania otworu do montażu do momentu zgłoszenia gotowości do odbioru pracy. Przekroczenie czasu regulaminowego nie będzie dyskwalifikujące dla uczestnika, ale może mieć wpływ na ostateczną ocenę Komisji Konkursowej.

§ 4. Kryteria oceny i nagrody:

1. Oceny poprawności wykonanej pracy dokonuje Komisja Konkursowa, której uczestnicy powoływani są przez Organizatora. Komisji przewodniczy przedstawiciel Zrzeszenia Montażystów Stolarki

2. Prace uczestników Turnieju będą oceniane według następujących kryteriów:

  • • zgodność wykonania pracy z zasadami poprawnego montażu wyrażonymi w Wytycznych, o których mowa w par.3 pkt.2.
  • • poprawność przeszklenia skrzydła okiennego i wyregulowania skrzydła względem ościeżnicy.
  • • precyzja i kompletność wykonania
  • • organizacja stanowiska pracy, przestrzeganie zasad BHP i uprzątniecie miejsca po wykonaniu zadania montażowego
  • • czas wykonania pracy (czas regulaminowy 60 min.)
  • • optymalny koszt zastosowanych narzędzi i materiałów

3. Przewodniczący Komisji Konkursowej w porozumieniu z pozostałymi członkami Komisji wyróżni spośród odebranych montaży turniejowych ten, który jego zdaniem został wykonany w najbardziej pożądany sposób, a ekipa, która go zrealizowała, uhonorowana zostanie Statuetką Zrzeszenia Montażystów Stolarki oraz nagrodą rzeczową.

4. Komisja Konkursowa może postanowić o nagrodzeniu także innych ekip, które w szczególny sposób wyróżniły się w trakcie Turnieju.

5. Wszyscy uczestnicy konkursu, których montaż podczas Turnieju uznany będzie przez Komisję za poprawny otrzymają Dyplom Programu Mistrz Montażu, zaproszeni zostaną do grona członków Zrzeszenia Montażystów Stolarki oraz będą polecani z honorowym tytułem: Mistrz Montażu na stronie internetowej www.montaze.info.pl oraz w publikacjach prasowych.

6. Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 5 Postanowienia organizacyjne:

1. Udział w Turnieju jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia transportu, parkingu, noclegu i wyżywienia – to uczestnicy Turnieju organizują sobie we własnym zakresie.

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione lub zagubione przez Uczestników w trakcie Turnieju. Rzeczy o szczególnej wartości Uczestnicy mogą zdeponować u organizatora Targów.

3. Przebieg konkursu będzie dokumentowany filmowo i fotograficznie. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku dla działań promujących Turniej i program Mistrzowie Montażu. W szczególności dotyczy to zapisu jego pracy na nośnikach elektronicznych i fotograficznych oraz ewentualnego zapisu audio w wypowiedzi przed kamerą lub nagrania na potrzeby emisji radiowej.

4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych dla potrzeb Promocji Programu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 29 czerwca 1997 nr 133, poz. 883. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników będzie Organizator. Dane tych osób przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją Promocji, w szczególności w celu wykonania obowiązków podatkowych. Podanie danych związane jest z uczestnictwem w Promocji i ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawienia.

5. Informacje o przebiegu i wynikach Turnieju opublikowane zostaną na stronie internetowej Programu „Mistrzowie Montażu” (www.montaze.info.pl), a komunikat o wynikach przesłany zostanie do mediów.

6. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora konkursu oraz na stronie internetowej konkursu pod adresem: www.montaze.info.pl.