Mistrzowie montażu

Znajdź montażystę
Strona główna » O Zrzeszeniu » Regulamin Zrzeszenia

Regulamin Zrzeszenia

Regulamin Stowarzyszenia /wyciąg/

Regulamin Stowarzyszenia zwykłego

„Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarki”

I.Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarki i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
 4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Siedzibą Stowarzyszenia jest: Miasto Stołeczne Warszawa.
 7. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Aleksandra Tęsiorowska.

II. Cel i środki działania

 1. Celem działania Stowarzyszenia jest integracja środowiska montażystów i dystrybutorów stolarki wokół idei energooszczędnej stolarki budowlanej.
 2. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

a) Inicjowanie opracowań technicznych, instrukcji i artykułów popularnonaukowych o tematyce poświęconej zasadom poprawnego montażu stolarki oraz technik sprzedażowych;

b) Propagowanie zasad poprawnego montażu w środowisku inwestorów, wśród architektów, producentów, dystrybutorów, sprzedawców i montażystów stolarki;

c) Wspieranie merytoryczne działalności dystrybutorów i montażystów stolarki;

d) Podejmowanie działań zmierzających do nawiązywania, utrzymania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między dystrybutorami i montażystami stolarki;

e) Nieodpłatne prowadzenie szkoleń i seminariów;

f) Promocję dobrych praktyk sprzedażowych;

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków, a środki na swoją działalność Stowarzyszenie uzyskuje ze składek członkowskich.
 2. Stowarzyszenie może dla realizacji swojego celu podejmować współdziałanie z innymi osobami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi oraz może angażować wolontariuszy.

III. Podejmowanie uchwał

 1. Uchwały Stowarzyszenia zapadają na zwoływanych przez Przedstawiciela spotkaniach, zwykłą większością głosów członków obecnych na tych spotkaniach.
 2. Ustalenie wysokości składek członkowskich, zmiana regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia następuje wskutek podjęcia uchwały, o której mowa w punkcie 12.
 3. Prawo głosu przysługuje członkom Stowarzyszenia posiadającym opłaconą składkę członkowską za dany rok.

IV. Członkostwo

 1. Nowi członkowie przyjmowani są przez Przedstawiciela Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.